Algemene huurvoorwaarden Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken

Algemeen

Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken is onderdeel van zorgorganisatie Stichting Ipse de Bruggen en gevestigd aan de Van Boetzelaerstraat 9A (2406 BC) te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27321808.

De verdere contactgegevens staan op de website van Kunstuitleen & Galerie Aterlier Verfstreken: https://atelier-verfstreken.nl.

Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken heeft tot doelstelling het stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een verstandelijke beperking en het ondersteunen van kunstenaars met een verstandelijke beperking. De kunstwerken worden gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Met de uitleen van kunstwerken en verkoop van kunstwerken beoogt Kunstuitleen & Galerie Verfstreken deze doelstelling te bereiken. Dat betekent dat de huurders en kopers van kunstwerken van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken in de eerste plaats de hierboven genoemde ideële doelstelling ondersteunen.

Kunstwerken in de webshop van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kunnen worden gehuurd of gekocht.

I. Huren van een kunstwerk

 1. Op de website van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kan een bestelling worden geplaatst om een kunstwerk te huren. Bij huur krijgt de klant het kunstwerk tegen betaling van een vergoeding te leen.
 2. Kunstwerken mogen worden gehuurd door natuurlijke personen en rechtspersonen.
 3. Bij het plaatsen van een bestelling wordt om (persoons)gegevens gevraagd die Kunstluitleen & Galerie Atelier Verfstreken nodig heeft voor een goede uitvoering van de huurovereenkomst.
 4. Na betaling van de bestelling in de webshop komt een huurovereenkomst tot stand tussen Ipse de Bruggen, handelend onder de naam ‘Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken, en de klant. De klant ontvangt hierover een bevestiging op het opgegeven e-mailadres.
 5. Kunstwerken dienen door de klant in persoon te worden afgehaald op de locatie van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken. De klant ontvangt per e-mail bericht vanaf welke datum de bestelling kan worden afgehaald. Het streven is dat een bestelling binnen twee werkdagen na de datum van de totstandkoming van de huurovereenkomst klaarstaat.
 6. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kan de klant verzoeken om zich bij het afhalen van de bestelling te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs. Indien er twijfel is over de identiteit van de klant behoudt Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken zich het recht voor om het kunstwerk niet in bruikleen mee te geven. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kan in dat geval verlangen dat de klant zich alsnog legitimeert, dan wel besluiten tot ontbinding van de huurovereenkomst. Mocht worden besloten tot ontbinding van de huurovereenkomst, geeft Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken binnen twee werkdagen na dit besluit de reeds ontvangen betaling terug door overboeking van het bedrag op het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan.
 7. De klant die zich na het plaatsen van een bestelling bedenkt heeft de mogelijkheid om van de huurovereenkomst af te zien door binnen veertien dagen na de datum waarop de bestelling is gedaan een e-mail te sturen naar verfstreken@ipsedebruggen.nl met het verzoek om de huurovereenkomst te ontbinden. Indien de klant het kunstwerk reeds heeft afgehaald, dient de klant tevens het kunstwerk binnen twee werkdagen nadat het verzoek tot ontbinding is gedaan bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken in te leveren. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken geeft in dat geval binnen twee werkdagen na de ontbindingsdatum respectievelijk de datum waarop het kunstwerk retour is ontvangen de reeds ontvangen betaling terug aan de klant door overboeking van het bedrag op het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan.
 8. Mocht de klant binnen veertien dagen na de datum van bestelling in de webshop het kunstwerk niet hebben afgehaald, wordt de huurovereenkomst ontbonden. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken informeert de klant hierover schriftelijk en geeft binnen twee werkdagen na de ontbindingsdatum de reeds ontvangen betaling terug aan de klant door overboeking van het bedrag op het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan.
 9. De huurovereenkomst betreffende een kunstwerk kan op elke datum ingaan en geldt voor minimaal zes maanden. Na de eerste contractstermijn van zes maanden wordt de huurovereenkomst automatisch verlengd in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst wordt niet automatisch verlengd als de klant of Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand én het kunstwerk uiterlijk binnen vijf werkdagen na de einddatum van de huurovereenkomst heeft ingeleverd bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken. De opzegging kan worden gedaan door een e-mail te sturen aan verfstreken@ipsedebruggen.nl.

     Bij het retourneren van het kunstwerk ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Dit vormt tevens het bewijs dat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. 

 1. Na de eerste contractstermijn is de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand én door het kunstwerk uiterlijk binnen vijf werkdagen na de einddatum van de huurovereenkomst in te leveren bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken. De opzegging kan worden gedaan door een e-mail te sturen aan verfstreken@ipsedebruggen.nl.

     Bij het retourneren van het kunstwerk ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Dit vormt tevens het bewijs dat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. 

 1. Als een kunstwerk niet tijdig is geretourneerd, blijft de huurovereenkomst in stand en is de klant betaling van de huur verschuldigd aan Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken totdat de huurovereenkomst alsnog rechtsgeldig is beëindigd conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. De huurovereenkomst kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd door een e-mail te sturen naar verfstreken@ipsedebruggen.nl:
 • indien de klant die een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of onder een regeling van schuldsanering komt te vallen;
 • door de wettig erfgenamen ingeval van overlijden van de klant die een natuurlijk persoon is;
 • indien de klant die een rechtspersoon is in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling komt te verkeren.

De huurovereenkomst eindigt in deze situaties na schriftelijke opzegging per de datum waarop het kunstwerk bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken is ingeleverd. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken verrekent een eventueel te veel betaalde vergoeding.

 1. Particulieren dienen bij ingang van de huurovereenkomst het huurbedrag voor de eerste maand van de contractstermijn op de website via ideal te voldoen. Voor zakelijke klanten (rechtspersonen) geldt dat bij ingang van de huurovereenkomst het huurbedrag voor het eerste kwartaal van de contractstermijn op de website via ideal dient te worden voldaan.
 2. Na de eerste maand van de contractstermijn of voor zakelijke klanten (rechtspersonen) het eerste kwartaal van de contractstermijn wordt de vergoeding maandelijks gefactureerd door middel van een automatische incasso.
 3. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken is bevoegd om jaarlijks de hoogte van de vergoeding voor de huur van een kunstwerk te indexeren conform het CBS prijsindexcijfer. De klant wordt tijdig schriftelijk door Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken geïnformeerd over een verhoging van de huur voor een kunstwerk.
 4. De uitgeleende kunstwerken zijn niet door Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken verzekerd. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door het gebruik van geleende kunstwerken.
 5. De klant dient met de nodige zorg met het kunstwerk om te gaan. Het kunstwerk mag zich uitsluitend op het adres bevinden dat in de huurovereenkomst is opgegeven. Het kunstwerk mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst. Ook dient het kunstwerk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Vanaf het moment dat het kunstwerk is afgehaald tot het moment dat het kunstwerk is ingeleverd bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken is de klant verantwoordelijk voor het kunstwerk en daarmee aansprakelijk ingeval schade ontstaat aan het kunstwerk, dan wel door het kunstwerk schade optreedt aan (eigendommen van) de klant en/of derden.
 6. Bij beschadiging of indien er iets mis is met het kunstwerk is de klant verplicht Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken binnen 48 uur na signalering hiervan of wanneer het redelijkerwijs gesignaleerd had kunnen worden schriftelijk op de hoogte te stellen. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken bepaalt of sprake is van beschadiging. Ingeval van beschadiging kunnen kosten voor herstel en/of schadeloosstelling bij de klant in rekening worden gebracht. Herstel- en andere werkzaamheden aan het kunstwerk mogen slechts door of in opdracht van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken verricht worden.
 7. Indien het kunstwerk niet tijdig wordt ingeleverd, bijvoorbeeld als gevolg van verdwijning of vernietiging, is de klant de oorspronkelijke verkoopprijs als schadevergoeding verschuldigd aan Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken.
 8. De klant is verplicht om Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken tijdig op de hoogte te stellen van een adreswijziging.
 9. De klant mag het gehuurde werk niet aan een derde afstaan, overdragen dan wel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken naar een andere locatie overbrengen.
 10. Het is niet toegestaan het kunstwerk op een andere wijze te gebruiken dan voor representatieve doeleinden, zoals verfraaiing van het interieur.
 11. De klant die het gehuurde kunstwerk wil kopen heeft hiervoor het eerste recht van koop. Dit eerste recht van koop vervalt na het einde van de huurovereenkomst.

Als de klant gebruik wil maken van het recht van koop, kan een e-mail met het verzoek worden gestuurd naar verfstreken@ipsedebruggen.nl. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken zal na ontvangst van het verzoek een factuur sturen voor betaling van de verschuldigde koopprijs. Nadat het voldoen van de koopprijs verkrijgt de klant het recht van eigendom op het kunstwerk.

II. Kopen van een kunstwerk

 1. Op de website van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kan een bestelling worden geplaatst om een kunstwerk te kopen. Bij koop krijgt de klant na betaling het eigendomsrecht op het kunstwerk.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling wordt om (persoons)gegevens gevraagd die Kunstluitleen & Galerie Atelier Verfstreken nodig heeft voor een goede uitvoering van de koopovereenkomst.
 3. Na betaling van de bestelling in de webshop komt een koopovereenkomst tot stand tussen Ipse de Bruggen, handelend onder de naam ‘Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken, en de klant. De klant ontvangt hierover een bevestiging op het opgegeven e-mailadres.
 4. Kunstwerken dienen door de klant in persoon te worden afgehaald op de locatie van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken. De klant ontvangt per e-mail bericht vanaf welke datum de bestelling kan worden afgehaald. Het streven is dat een bestelling binnen twee werkdagen na de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst klaarstaat.
 5. De particuliere klant die zich na het plaatsen van een bestelling bedenkt heeft de mogelijkheid om van de koopovereenkomst af te zien door binnen veertien dagen na de datum waarop de bestelling is gedaan deze te herroepen. Dit kan door een e-mail te sturen naar verfstreken@ipsedebruggen.nl met het verzoek om de bestelling te annuleren of door gebruik te maken van het herroepingsformulier. Indien de klant het kunstwerk reeds heeft afgehaald, dient de klant tevens het kunstwerk binnen twee werkdagen nadat de herroeping is gedaan in goede staat bij Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken in te leveren. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken geeft in dat geval binnen twee werkdagen na de annuleringsdatum respectievelijk de datum waarop het kunstwerk retour is ontvangen de reeds ontvangen betaling terug aan de klant door overboeking van het bedrag op het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan. Mocht het kunstwerk beschadigd zijn, dit ter bepaling aan Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken, kan besloten worden dat de klant niet de – volledige – koopprijs terugbetaald krijgt.

     Het herroepingsrecht geldt niet voor kunstwerken die in opdracht van de klant zijn gemaakt.

III. Overige bepalingen

 1. Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken kan besluiten om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Een wijziging van de algemene voorwaarden wordt op de website kenbaar gemaakt. Klanten van Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken die een kunstwerk huren worden schriftelijk vooraf geïnformeerd. Als de klant bezwaar heeft tegen de gewijzigde algemene voorwaarden, kan de huurovereenkomst worden opgezegd. De opzegging dient binnen een maand nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn ingegaan te worden gedaan door een e-mail te sturen naar verfstreken@ipsedebruggen.nl.
 3. Mocht onverhoopt een geschil ontstaan, zal Kunstuitleen & Galerie Atelier Verfstreken proberen om dit in goed overleg met de klant op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Alphen aan den Rijn, juni 2023

Atelier Verfstreken
Van Boetzelaerstr. 9A
2406BC Alphen a/d Rijn